Die maatskaplike-en-etiesekomitee (die komitee) help die direksie om Remgro se vertoning as ’n goeie en verantwoordelike korporatiewe burger te monitor. Hierdie verslag van die komitee is voorberei in ooreenstemming met die vereistes van die Maatskappywet (Nr. 71 van 2008), soos gewysig (Maatskappywet), en beskryf hoe die komitee in die jaar geëindig 30 Junie 2017 sy statutêre verpligtinge ingevolge die Maatskappywet, asook ten opsigte van die bykomende pligte deur die direksie daaraan toegeken, nagekom het.

KOMITEELEDE EN BYWONING VAN VERGADERINGS

Die komitee bestaan uit vyf lede, soos uiteengesit in die onderstaande tabel, wat oor die nodige vaardighede en ondervinding beskik en deur die direksie aangestel is. Die voorsitter van die komitee is mnr Murphy Morobe,  ’n onafhanklike nie-uitvoerende direkteur. Ingevolge die komitee se mandaat moet minstens twee vergaderings per jaar gehou word.

SAMESTELLING VAN DIE KOMITEE

Komiteelid* Aantal
vergaderings
gehou 
Aantal
vergaderings
bygewoon 
M Morobe (voorsitter)(1)   2   1  
S E N De Bruyn Sebotsa(2)   2   1  
N P Mageza(3)   2   1  
P R Louw   2   2  
P J Uys   2   1  
H Wessels(4)   2   1  
     
* ’n Verkorte curriculum vitae van alle direkteure van die maatskappy word hier verskaf, terwyl die kwalifikasies van mnre P R Louw en P J Uys (wat lede van die bestuursraad, asook voorgeskrewe beamptes ingevolge die Maatskappywet is) verskyn hier.
(1)  Mnr M Morobe is met effek vanaf 1 Desember 2016 as voorsitter van die maatskaplike-en-etiesekomitee aangestel en het sedertdien al die vergaderings bygewoon.
(2) Me S E N De Bruyn Sebotsa is met effek vanaf 1 Desember 2016 as lid van die maatskaplike-en-etiesekomitee aangestel en het sedertdien al die vergaderings bygewoon.
(3) Mnr N P Mageza is met effek vanaf 1 Desember 2016 as lid van  die maatskaplike-en-etiesekomitee aangestel en het sedertdien al die vergaderings bygewoon.
(4) Mnr H Wessels het met effek vanaf 1 Desember 2016 as direkteur en voorsitter afgetree.

ROL EN VERANTWOORDELIKHEDE

Die komitee se rol en verantwoordelikhede word bepaal deur ’n formele mandaat, soos deur die direksie goedgekeur. Die mandaat is onderhewig aan ’n jaarlikse hersiening deur die direksie.

Die hoofdoel van die komitee is om die direksie by te staan in die beoordeling van die groep se vertoning as ’n goeie en verantwoordelike korporatiewe burger. Dit word gedoen deur die volhoubare ontwikkelingspraktyke van die groep, soos hieronder uiteengesit, te monitor. Sodoende word die direksie gehelp om aan een van sy waardes te voldoen, naamlik om besigheid op ’n etiese wyse te doen.

Wispeco is Remgro se vernaamste volbedryfsfiliaal. Wispeco het sy eie maatskaplike-en-etiesekomitee daargestel, wat onafhanklik van hierdie komitee funksioneer. Remgro se verteenwoordigers op die direksie van Wispeco het ook ’n staande uitnodiging om vergaderings van daardie komitee ampshalwe by te woon. Die notules van hierdie vergaderings, sowel as dié van die maatskaplike-en-etiesekomitee van RCL Foods, word as ’n vaste besprekingspunt in die agenda van hierdie komitee ingesluit.

Die komitee is tevrede dat hy al sy verpligtinge in die jaar onder oorsig behoorlik nagekom het, soos verder hieronder uiteengesit.

BELEIDSOORSIG

Die komitee is verantwoordelik vir die ontwikkeling en hersiening van die groep se beleide rakende die verbintenis tot, asook die bestuur en rapportering van, die groep se volhoubare ontwikkelingsprestasie en om aanbevelings aan bestuur en/of die direksie te maak in dié verband. Gedurende die jaar het die komitee sy mandaat, sowel as die maatskappy se Etiese Kode, geskenkebeleid, sosiale mediabeleid, MIV/vigs-beleid en Veiligheids-, Gesondheids- en Omgewingsbestuursbeleid hersien. Daar was geen veranderinge aan die komitee se mandaat gedurende die jaar onder oorsig nie.

MONITERING VAN VOLHOUBARE ONTWIKKELINGSPRAKTYKE

In die uitvoering van sy pligte het die komitee die volhoubare ontwikkelingspraktyke van die groep hersien, met spesiale verwysing na:

  • etiek en nakoming;
  • korporatiewe maatskaplike besteding;
  • verhoudinge met belanghebbendes;
  • breë-basis swart ekonomiese bemagtiging;
  • gesondheid en openbare veiligheid;
  • arbeidsverhoudinge en werksomstandighede;
  • opleiding en vaardigheidsontwikkeling;
  • bestuur van die groep se omgewingsimpak; en
  • menseregte en kinderarbeid.

Die komitee se oorsigrol sluit ook die monitering in van enige toepaslike wetgewing, ander wetlike vereistes of bestaande kodes van beste praktyke, spesifiek ten opsigte van sake wat verband hou met maatskaplike en ekonomiese ontwikkeling, goeie korporatiewe burgerskap, die omgewing, gesondheid en openbare veiligheid, verbruikersverhoudinge, sowel as arbeid en indiensneming. Die verslag oor die toepassing van die King-verslag oor Korporatiewe Bestuur vir Suid-Afrika, 2009 (King III)-beginsels, is ook deur die komitee hersien en goedgekeur

Die komitee kyk ook na Remgro se deelname aan eksterne opnames rakende volhoubaarheidsaspekte wat betrekking het op die groep, en die resultate wat daarin behaal is. In dié verband het die komitee kennis geneem van eksterne erkenning en prestasies deur die groep, soos weergegee hier.

OPENBARE VERSLAGDOENING EN GERUSSTELLING

Die komitee, saam met die oudit-en-risikokomitee, is verantwoordelik vir die hersiening en goedkeuring van die volhoubaarheidsinhoud wat in die geïntegreerde jaarverslag is, asook om die behoefte vir eksterne gerusstelling van die groep se openbare verslagdoening oor sy volhoubare ontwikkelingsvertoning te bepaal en aanbevelings daaroor te maak. Die komitee het die inhoud van die verkorte volhoubare ontwikkelingsverslag, wat in die geïntegreerde jaarverslag ingesluit is, en die volledige volhoubare ontwikkelingsverslag, nagegaan en dit aanbeveel vir goedkeuring deur die direksie.

Van die komitee word ook vereis om deur een van sy lede aan die maatskappy se aandeelhouers verslag te doen oor sake binne sy mandaat op die algemene jaarvergadering wat op 29 November 2017 plaasvind. In die kennisgewing van die algemene jaarvergadering, wat hier ingesluit is, word aandeelhouers verwys na die komitee se verslag wat saam met die volledige volhoubare ontwikkelingsverslag gelees moet word. Enige spesifieke vrae aan die komitee moet voor die vergadering na die maatskappysekretaris gestuur word.

Murphy Morobe
Voorsitter van die maatskaplike-en-etiesekomitee

Stellenbosch
20 September 2017